Vanzelfsprekend Veelzijdig!

Vredewold biedt een breed pakket van diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg.


Lees meer

Vredewold Zorg

Woonzorgcentrum Vredewold is een sfeervolle zorglocatie midden in het levendige centrum van het dorp Leek en daarmee omringd door veel voorzieningen.

Ongeveer 130 bewoners ontvangen hier hoogwaardige en liefdevolle verzorging, verpleging en begeleiding.  In het centrum van het complex bevindt zich op de begane grond een marktplein met een restaurant en Grand Café waar de bewoners, bezoekers en buurtbewoners van harte welkom zijn.

Daarnaast zijn er faciliteiten zoals een kapsalon, winkeltje, beweegtuin, logeerkamers voor familie, elektrische duofiets, en gratis WIFI.

In de directe nabijheid van het woonzorgcentrum is er een kleinschalige woonvorm voor  11 cliënten met dementie .

Naast Woonzorgcentrum Vredewold wordt er in de voormalige Van Panhuysschool dagbesteding geboden aan thuiswonende cliënten met (beginnende) dementie.

Vanuit de locatie Van Panhuys wordt er thuiszorg verleend aan cliënten in de wijk variërend van huishoudelijke hulp tot persoonlijke zorg en verpleging.

Bij  Vredewold zijn ruim 350 medewerkers in dienst. Onze medewerkers worden bijgestaan bij hun werkzaamheden door ca. 300 vrijwillige krachten.

Personeelsbezetting in de zorg

Vredewold vindt het belangrijk de personeelssamenstelling af te stemmen op de wens en de zorgbehoefte van de cliënt. Dit betekent dat diverse functionarissen worden gepositioneerd rondom de cliënt, met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten.

Er wordt veel geïnvesteerd in deskundigheidsontwikkeling. Onze zorgmedewerkers beschikken minimaal over niveau 3 IG. Contactverzorgenden zijn inmiddels contactverpleegkundigen, niveau 4 & 5 en zijn het vaste aanspreekpunt voor de cliënt en mantelzorger.

Wij vinden niet alleen een zorgachtergrond belangrijk voor onze zorgmedewerkers, maar ook dat zij over agogische kwaliteiten beschikken. Daarom bieden wij medewerkers de mogelijkheid zich hierin te bekwamen. Agogische medewerkers daarentegen kunnen zich bekwamen in het herkennen van ziektebeelden en gezondheidsrisico’s.

Bijna al onze verzorgenden en verpleegkundigen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de V&VN. Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent. 

Het uitstroompercentage van onze medewerkers bedroeg het afgelopen jaar 5,08%. Dat medewerkers met plezier werken bij Vredewold, blijkt eveneens uit het ziekteverzuim, dat met 4,6% ruim onder het branchegemiddelde ligt. De ratio personele kosten / opbrengsten bedroeg het afgelopen jaar 68%.

Bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder, mw. dr. Ismay Kremers MBA.  De bestuurder is voorzitter van het managementteam bestaande uit de manager Bedrijfsvoering en de sectormanagers  PO & O, Welzijn en Zorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, het beleid en de resultaten van Vredewold.  De Raad van Toezicht van de Stichting Vredewold bestaat uit:

 • Dhr. Mr. G. Veenstra MPM - voorzitter
 • Mw. Dr. K. Wynia - secretaris en cliëntvertegenwoordiger
 • Dhr. H. Berkhof - financieel adviseur en personeelsvertegenwoordiger
 • Dhr. E.P. Helmholt - financieel adviseur
 • Mw. N. van Zweeden - lid
 • Dhr. J. de Vries - lid

Reglement Raad van Toezicht

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht

 

Medezeggenschap

Vredewold beschikt over een cliëntenraad zoals dit geregeld is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De cliëntenraad houdt zich bezig met algemene onderwerpen zoals begroting, jaarrekening en meerjarenbeleid en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. De cliëntenraad overlegt daarom regelmatig met de bestuurder en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

De cliëntenraad van Vredewold bestaat uit:

 • Dhr. R. van der Til - voorzitter
 • Mw. J.M. van der Heide - secretaresse
 • Dhr. J.F.H. Sonneveld - lid
 • Dhr. K. Leekstra - lid
 • Mw. G. Weggelaar - lid
 • Mw. J.E. Geertsema - lid
 • Mw. T. Dijkhuizen - lid

 

Documenten en publicaties Vredewold Zorg:

Algemene Leveringsvoorwaarden ; 

AVG privacyverklaring

Cliententevredenheidsonderzoek 2018;

Jaardocument 2017 ;  

Klachtenregeling en klachtenfolder ;

Klokkenluidersregeling Stichting Vredewold

Kwaliteitsjaarverslag 2017 ;

Statuten Stichting Vredewold

 

Bovenstaand publicaties zijn op alfabetische volgorde geplaatst, een aantal documenten staan ook elders op onze website vermeld. 

Cliëntentevredenheidsonderzoek

Vredewold laat met regelmaat Cliententevredenheidsonderzoek een uitvoeren waarna er verbetermaatregelen worden genomen op de uitkomst.  

Waardering

Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig dat cliënten en familie ook wat van zich laten horen wanneer er reden is tot tevredenheid. In onze gedragscode staat dat medewerkers geen cadeaus of geld mogen aannemen. De ervaring leert echter dat sommige cliënten en familie hun waardering toch op een materiële manier tot uiting willen brengen. In onze folder Blijk van waardering kunt u lezen welke mogelijkheden Vredewold hiervoor biedt.   Wij nodigen u uit om via  www.zorgkaartnederland.nl  onze zorg te beoordelen.

ANBI-status Vredewold

De Stichting Vredewold is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geniet hierdoor belastingvoordeel. De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie via het internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud van deze status. 

In dit kader wordt het volgende vermeld:

 • Naam van de instelling: Stichting Vredewold
 • Nummer inschrijving Kamer van Koophandel: 41009570
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 2823159
 • Post- of bezoekadres van de instelling: Pulvertorenstraat 1, 9351 BP LEEK
 • Duidelijke beschrijving van de doelstelling van Vredewold
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan (in ontwikkeling)
 • De functie van de bestuurder, zoals die vermeld is in de statuten en de naam de bestuurder: mw. dr. I. Kremers MBA
 • Beloningsbeleid: staat vermeld in het jaarverslag en in de jaarrekening van de Stichting Vredewold. Het bestuur alsmede de medewerkers vallen onder de CAO VVT
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording