Lid Raad van Toezicht - zorg

Vacature Lid Raad van Toezicht Vredewold - Aandachtsgebied zorg

Vredewold biedt vanuit twee locaties in het dorp Leek zorg met behandeling aan ca.
130 cliënten met voornamelijk PG-problematiek. Daarnaast biedt Vredewold wijkverpleging aan ongeveer 100 cliënten in de gemeente Westerkwartier. Tevens wordt er vanuit Vredewold individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan thuiswonende cliënten geboden.

De Raad van Toezicht houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid van het bestuur van Vredewold en let daarbij mede op de relatie met de ontwikkelingen in de regio en de maatschappij.

Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht Vredewold

De Raad van Toezicht handelt vanuit de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Vredewold en staat het bestuur met raad ter zijde. Ze adviseert en toetst het bestuur in het te voeren beleid en het gevoerde beleid in relatie tot de statutaire en strategische doelen.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Vredewold en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Vredewold betrokkenen af.
De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

De vergaderfrequentie is minimaal 4 keer per jaar. Dit betreffen vergaderingen waarbij de Raad van Toezicht en de bestuurder aanwezig zijn.

Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van een deelcommissie in dit geval de commissie Kwaliteit en Veiligheid, die minimaal vier keer per jaar vergadert.

Er is regelmatig voortgangsoverleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Naast de reguliere vergaderingen vinden ook themabijeenkomsten en een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats.

Samenstelling
De Raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua beroepsgroep, kennis en expertise, geslacht, leeftijd en persoonlijkheidskenmerken. Ieder lid van de Raad heeft voldoende tijd voor de vervulling van zijn functie zodat een goede taakverdeling gewaarborgd is.
De Raad van Toezicht bestaat tenminste uit vijf personen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben bij voorkeur ieder hun eigen aandachtsgebied. De aandachtsgebieden zijn onder te verdelen in juridisch, HR, zorg, verandermanagement en financieel.

De Raad van Toezicht kent een financiële auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

Benoeming als Raad van Toezicht-lid geldt voor maximaal twee perioden van vier jaren.

Bij de werving van een nieuw Raad van Toezicht-lid wordt bij het opstellen van de profielschets het ‘Rooster van Aftreden’ vastgesteld.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Kwaliteitseisen Raad van Toezicht
Personen die als lid van de Raad van Toezicht van Vredewold optreden, worden geacht te willen handelen en denken overeenkomstig de doelstellingen Vredewold als maatschappelijk ondernemer.

De kwaliteitseisen zijn onder te verdelen in basiskwaliteiten waarover ieder lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken en specifieke affiniteiten en deskundigheden die gelden voor af te spreken aandachtsgebieden binnen de Raad.

Het denken vanuit aandachtsgebieden heeft meerwaarde om evenwichtig toezicht te kunnen houden en als klankbord voor de bestuurder op te kunnen treden.

Uitgangspunt blijft natuurlijk de collectieve verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie. Deze vertaalt zich in eenheid in het toezicht houden.

Algemene eisen voor ieder lid:

 • Academisch denk- en werkniveau; analytisch denkvermogen; helikopterview;
 • Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • Affiniteit met het werkveld van Vredewold;
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antennes; signalering van sociale en politieke processen in de gemeente Westerkwartier;
 • Inzicht in en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en de bestuurder; bekendheid met en een visie hebbend op de Governancecode Zorg
 • Het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen hanteren;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om zich een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en deze te verbinden met andere informatie uit de organisatie, externe ontwikkelingen en te toetsen aan het interne beleidskader;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Voor ieder lid geldt dat deze elders geen functie uitoefent of belangen heeft die onverenigbaar zijn met die van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Vredewold

Specifieke eisen voor de vacante zetel
Hoewel de Raad van Toezicht als collectief functioneert, is het gewenst om door aanwezigheid van verschillende affiniteiten en deskundigheden een synergie te bereiken en voor specifieke aandachtsvelden een klankbord voor het bestuur te zijn.

Daarom dient - naast de hiervoor genoemde algemene eisen die gelden voor ieder lid - het nieuw te benoemen lid toegevoegde waarde mee te brengen op de volgende onderdelen:

Vacature Zorg:

 • Brede kennis van en ervaring met de zorgsector en in het bijzonder ouderenzorg;
 • Strategische vraagstukken m.b.t. de zorgsector;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector;
 • Kwaliteit en veiligheid binnen zorgorganisaties;
 • Kandidaat dient bereid te zijn om zitting te nemen in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Kandidaat wordt op voordracht van de Cliëntenraad benoemd en is hiermee vertegenwoordiger cliënten in de RvT.

Meer informatie: 
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht wordt gehonoreerd conform de eisen van de Governancecode Zorg en de Wet Normering Topinkomens (WNT).Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met
mevrouw N. van Zweeden, lid RvT: 06-24311099
De gesprekken zijn gepland op vrijdagochtend 12 juni a.s.; de vorm waarin is mede afhankelijk van de Corona maatregelen.

Wij nodigen u uit om te reageren
Uw sollicitatie inclusief CV kunt u tot en met 5  juni sturen naar Vredewold, Pulvertorenstraat 1, 9351 BP LEEK t.a.v. mevrouw L. Hazekamp, directiesecretaris of per mail naar l.hazekamp@vredewold.nl.


Neem contact op


Deel deze vacature