Vredewold voor Wonen, Welzijn en Zorg

Woonzorgcentrum Vredewold is een sfeervolle zorglocatie midden in het levendige centrum van het dorp Leek en daarmee omringd door veel voorzieningen.

Ongeveer 130 bewoners ontvangen hier hoogwaardige en liefdevolle verzorging, verpleging en begeleiding. In het centrum van het complex bevindt zich op de begane grond een marktplein met een restaurant en Grand Café waar de bewoners, bezoekers en buurtbewoners van harte welkom zijn.

Daarnaast zijn er faciliteiten zoals een kapsalon, winkeltje, beweegtuin, logeerkamers voor familie, elektrische duofiets, en gratis WIFI.

In de directe nabijheid van Woonzorgcentrum Vredewold is er een kleinschalige woonvorm voor 11 cliënten met dementie .

Op onze locatie aan de Pulvertorenstraat 1 is, met een aparte ingang, onze nieuwe voorziening voor dagbesteding bereikbaar. Deze dienst wordt aangeboden aan thuiswonende cliënten met (beginnende) dementie.

Vanuit onze locatie wordt er wijkverpleging verleend aan cliënten in de wijk variërend van persoonlijke zorg tot verpleging.

Bij Vredewold zijn ruim 300 medewerkers in dienst. Onze medewerkers worden bijgestaan bij hun werkzaamheden door ca. 100 vrijwillige krachten.

 

Personeelsbezetting in de zorg

Vredewold vindt het belangrijk de personeelssamenstelling af te stemmen op de wens en de zorgbehoefte van de cliënt. Dit betekent dat diverse functionarissen worden gepositioneerd rondom de cliënt, met als doel de kwaliteit van leven van de cliënt te vergroten.

Er wordt veel geïnvesteerd in deskundigheidsontwikkeling. Onze zorgmedewerkers beschikken minimaal over niveau 3 IG. Contactverzorgenden zijn niveau 3 waarbij de contactverpleegkundigen niveau 4 of 5 hebben. Contactverzorgenden/verpleegkundigen zijn het vaste aanspreekpunt voor de cliënt en mantelzorger.

Wij vinden niet alleen een zorgachtergrond belangrijk voor onze zorgmedewerkers, maar ook dat zij over agogische kwaliteiten beschikken. Daarom bieden wij medewerkers de mogelijkheid zich hierin te bekwamen. Agogische medewerkers daarentegen kunnen zich bekwamen in het herkennen van ziektebeelden en gezondheidsrisico’s.

Bijna al onze verzorgenden en verpleegkundigen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de V&VN. Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent.

 

Bestuur

De dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder a.i., de heer G. Knol.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, het beleid en de resultaten van Vredewold. De Raad van Toezicht van de Stichting Vredewold bestaat uit:

 • Dhr. R. Voerman - voorzitter
 • Mw. G. Dijkhuizen, lid en benoemd op voordracht van de Cliëntenraad
 • Dhr. E. van der Sluis, lid - financiën
 • Dhr. J. de Vries - lid en personeelsvertegenwoordiger

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht

 

Medezeggenschap

Vredewold beschikt over een cliëntenraad zoals dit geregeld is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De cliëntenraad houdt zich bezig met algemene onderwerpen zoals begroting, jaarrekening en meerjarenbeleid en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. De cliëntenraad overlegt daarom regelmatig met de bestuurder en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

De cliëntenraad van Vredewold bestaat uit:

 • Dhr W. Kant - voorzitter
 • Mw. J.M. van der Heide - secretaris
 • Dhr. J.F.H. Sonnevelt - lid
 • Mw. H. van Nieuwenhuijsen - lid
 • Mw. T. Dijkhuizen - lid
 • Mw. I. Schuiling - lid
 • Dhr. W. de Haas - lid

Jaarverslag Cliëntenraad Vredewold

 

Documenten en publicaties Vredewold Zorg:

Algemene voorwaarden;

Bijzondere module ELV;

Bijzondere module MPT-VPT;

Bijzondere module Wijkverpleging;

Bijzondere module Wzd;

Bijzondere module Zorg met verblijf;

Brochure Welkom in Vredewold; 

Cliententevredenheidsonderzoek 2022;

Cliententevredenheidsonderzoek Thuiszorg 2022

Jaardocument 2022
Klachtenregeling en klachtenfolder (inclusief info clientvertrouwenspersoon);

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Kwaliteitsjaarplan 2023;

Meerjarenbeleidsplan Vredewold

Privacybeleid Vredewold

Statuten Stichting Vredewold;

Bovenstaand publicaties zijn op alfabetische volgorde geplaatst, een aantal documenten staan ook elders op onze website vermeld.

 

Cliëntentevredenheidsonderzoek

Vredewold laat met regelmaat een Cliententevredenheidsonderzoek uitvoeren waarna er verbetermaatregelen worden genomen op de uitkomst.

 

Waardering

Een woord van waardering doet iedereen goed. Het is daarom prettig dat cliënten en familie ook wat van zich laten horen wanneer er reden is tot tevredenheid. In onze gedragscode staat dat medewerkers geen cadeaus of geld mogen aannemen. De ervaring leert echter dat sommige cliënten en familie hun waardering toch op een materiële manier tot uiting willen brengen. In onze folder Blijk van waardering kunt u lezen welke mogelijkheden Vredewold hiervoor biedt. Wij nodigen u uit om via www.zorgkaartnederland.nl onze zorg te beoordelen.

 

ANBI-status Vredewold

De Stichting Vredewold is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geniet hierdoor belastingvoordeel. De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van informatie via het internet een wettelijke voorwaarde is voor het behoud van deze status.

In dit kader publiceren wij hier onze gegevens.