Transitie Vredewold naar verpleeghuis met behandeling.

Datum: 20-3-2024

Stichting Vredewold hecht veel waarde aan het welbevinden en kwaliteit van leven van haar bewoners. Onze maatschappij ziet een toenemende vergrijzing en stijging van de gemiddelde leeftijd en een daarmee toenemende druk op de eerstelijnszorg. Daardoor is er een wijziging in behoefte aan het type zorg wat nodig is, en die zorg gaat Vredewold bieden.

Er is een grotere vraag naar complexe zorg en daarmee is de wens ontstaan om zorg vanuit de huisarts over te hevelen naar Vredewold.

Een transitie, stapsgewijs, van verpleeghuis zonder behandeling naar verpleeghuis mét behandeling van Vredewold is in gang gezet. Concreet betekent dit dat onze bewoners, gefaseerd, met ingang van april 2024 behandeling ontvangen vanuit Vredewold. Dit betekent dat de eigen huisarts niet meer betrokken zal zijn bij de medische zorg, maar onze Specialist Ouderen Geneeskunde. Een uitzondering betreft bewoners met zorgzwaarte indicatie vv4 of vv6 (somatische problematiek), deze blijven onder de eerstelijns zorg vallen.

Daarnaast is er sprake is van een vast behandelteam bestaande uit o.a.; een psycholoog, fysiotherapeut, en ergotherapeut. Het voordeel is dat deze mensen werken vanuit Vredewold en dus een goede samenwerking met elkaar hebben om onze bewoners te voorzien van de juiste zorg.
Vanuit de behandeling maken onze bewoners tevens aanspraak op aanvullende zorg als medicijnen & farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg.

Deze wijziging is geaccordeerd door het Zorgkantoor en de huisartsen van Leek en omgeving zijn hierover geïnformeerd.

Vredewold is toegerust op het leveren van intensieve, complexe verpleegzorg en specialistische medische behandeling.

Onze bewoners en de familieleden/wettelijk vertegenwoordigers zijn betrokken bij de transitie. Op woensdag 13 maart j.l. heeft een informatieavond in het restaurant van Vredewold plaatsgevonden waarbij de aanwezigen verdere toelichting hebben gekregen, leden van het behandelteam hebben ontmoet en gelegenheid hebben gehad vragen te stellen. Op een aantal vragen zal Vredewold op korte termijn terugkomen. Daarnaast wordt een overzicht van veelgestelde vragen gepubliceerd.